Algemene Voorwaarden

 1. Op alle offertes, facturen, opdrachten en inschrijvingsformulieren zijn onderstaande voorwaarden van toepassing, behoudens indien Horeca Agency, vertegenwoordigd door Ashley Vandervondelen, zich schriftelijk uitdrukkelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende regeling akkoord heeft verklaard.  Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord van anderen zijn voor Horeca Agency niet bindend, tenzij Horeca Agency zich hiermede schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord heeft verklaard.
   
 2. Door ondertekening van het samenwerkingsvoorstel/inschrijvingsformulier komt op definitieve en onherroepelijke wijze de overeenkomst met Horeca Agency tot stand. Deze geeft ook aanleiding tot onmiddellijke facturatie van het voorschot zoals vermeld in het samenwerkingsvoorstel of op het inschrijvingsformulier.
   
 3. Prijzen vermeld op het samenwerkingsvoorstel/inschrijvingsformulier zijn slechts gegarandeerd tot 14 kalenderdagen na datum van ondertekening. Aansluitend heeft Horeca Agency het recht de prijzen eenzijdig te wijzigen in lijn met de op dat ogenblik geldende prijzen.
   
 4. In geval van annulering van opdrachten en/of inschrijvingen zijn de hierna volgende vergoedingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd: 
  • 50% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering meer dan 4 weken voor de datum van aanvang van de opdracht of van het evenement (opleiding, workshop, seminarie, infosessie) van zodra het samenwerkingsvoorstel/inschrijvingsformulier is ondertekend.
  • 100% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering minder dan 4 weken voor de datum van aanvang van de opdracht of van het evenement (opleiding, workshop, seminarie, infosessie) van zodra het samenwerkingsvoorstel/inschrijvingsformulier is ondertekend.
    
  Onverminderd de in onderhavig artikel bepaalde annulatievergoedingen, blijven alle reeds door Horeca Agency ontvangen voorschotten integraal verworven in geval van annulering.
   
 5. Indien een opleveringstermijn van een opdracht wordt opgegeven is dit steeds bij benadering. Ze zijn niet bindend voor Horeca Agency tenzij anders bedongen in bijzondere verkoopsvoorwaarden. Het niet nakomen van de overeengekomen opleveringstermijnen, welke ook de oorzaak van de vertraging, geeft in geen geval recht tot annulering van de bestelling of tot enigerlei schadevergoeding.
   
 6. De inschrijver voor deelname aan een evenement (opleiding, workshop, seminarie, infosessie) heeft in geval van verhindering het recht zich door een derde te laten vervangen, mits voorafgaandelijke kennisgeving hiervan per email aan Horeca Agency.
   
 7. De inschrijver voor deelname aan een evenement (opleiding, workshop, seminarie, infosessie) kan éénmalig en mits opgave van een geldige reden, zijn deelname verplaatsen naar een andere datum. Het recht van het verplaatsen is uitsluitend van toepassing indien hetzelfde evenement nog wordt aangeboden. Een administratieve vergoeding van € 50,00 zal desgevallend in rekening worden gebracht.
   
 8. Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn bij gebreke van schriftelijke betwisting, aangetekend, en binnen de 7 dagen na verzending van de factuur. Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van Mechelen bevoegd. Enkel de Belgische wet is van toepassing.
   
 9. Iedere factuur dient te worden betaald ten laatste op de vermelde vervaldag. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 12% op het factuurbedrag met een minimum van € 49,58. Behoudens bewezen overmacht zal bij laattijdige betaling de ereloonnota bovendien worden vermeerderd met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 65,00 en een maximum van € 2.500,00 als schadevergoeding voor extra administratie- en recuperatiekosten. Bij niet-betaling kunnen onze prestaties onderbroken worden zonder enige verantwoordelijkheid voor de gevolgen van onzentwege.
   
 10. De opdrachtgever/inschrijver verklaart zich middels ondertekening van het samenwerkingsvoorstel/inschrijvingsformulier akkoord met het feit dat er beelden (foto’s, video’s) kunnen gemaakt worden, dewelke door Horeca Agency kunnen aangewend worden voor commerciële doeleinden.
+


Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.